Czynności procesowe
Umowy
Odszkodowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo rodzinne
Prawo spadkowe
Nieruchomości
Prawo administracyjne
Prawo własności intelektualnej
Prawo gospodarcze w tym prawo spółek
Windykacja
Obsługa prawna przedsiębiorców
RODO i ochrona danych osobowych
Znaki towarowe
Zasady współpracy
Porady prawne
Dane kontaktowe kancelarii

Ewa Rybarczyk
Radca Prawny Ewa Rybarczyk

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Cenne doświadczenie w zakresie pracy prawniczej zaczęła zdobywać podczas studiów. Już jako studentka i aplikant radcowski dobrze poznała problemy prawne mieszkańców Kalisza i z wielką pasją oraz zaangażowaniem brała udział w ich rozwiązywaniu. Jest rodowitą kaliszanką.

Radcy prawny Ewa Rybarczyk specjalizuje się w szczególności prawie ochrony danych osobowych i prawie autorskim oraz posiada duże doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego.

W czasie wolnym chętnie biega, podróżuje oraz oddaje się swoim pasjom kulinarnym ‑ jest wielką miłośniczką kuchni włoskiej.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: e.rybarczyk@rybarczyk-kancelaria.pl

Daniel Rybarczyk
Radca Prawny Daniel Rybarczyk

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich w Płocku, Wrocławiu i Kaliszu. Szerokie spektrum problemów prawnych, z jakimi zetknął się podczas swojej praktyki zawodowej w różnych rejonach Polski, umożliwiło mu spojrzenie na sprawy Klientów z różnych stron, co niezwykle pomaga przy wypracowywaniu optymalnego rozwiązania danej sprawy.

Radca prawny Daniel Rybarczyk specjalizuje się w szczególności prawie nieruchomości, prawie ochrony danych osobowych, a także w obsłudze prawnej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po pracy poświęca się nauce języków obcych, podróżuje, a także oddaje się swojemu hobby ‑ piłce nożnej. Jest wiernym kibicem FC Barcelony i Tottenhamu Hotspur. Uwielbia koty.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Kontakt: d.rybarczyk@rybarczyk-kancelaria.pl

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zastępowania swoich Klientów przed:

 • sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • Sądem Najwyższym,
 • organami administracji publicznej wszystkich instancji,
 • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • organami egzekucyjnymi.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, starając się wybrać dla naszych Klientów najlepszy sposób rozwiązania danego problemu. Przed wszczęciem postępowania przed sądem w wielu przypadkach zasadne jest podjęcie negocjacji ze stroną przeciwną w celu polubownego zakończenia sporu. Gdy jednak sprawa wymaga wejścia na etap postępowania sądowego lub administracyjnego, podejmujemy zdecydowane działania zamierzające do zainicjowania postępowania oraz dokładamy wszelkich starań by obrona praw naszych Klientów przebiegała na najwyższym poziomie.Kancelaria oferuje pomoc prawną przy negocjowaniu, opiniowaniu oraz sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, regulaminów i statutów, m.in.:

 • umów sprzedaży (w tym umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości oraz umów przyrzeczonych),
 • umów z deweloperami,
 • umów o dzieło,
 • umów o roboty budowlane,
 • umów zlecenia,
 • umów darowizny,
 • umów o przeniesienie praw autorskich,
 • umów spółek cywilnych,
 • umów i statutów spółek prawa handlowego,
 • statutów fundacji i stowarzyszeń,
 • regulaminów sklepów internetowych,
 • umów i regulaminów z zakresu prawa pracy,
 • umów o zachowaniu poufności i ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • umów o zakazie konkurencji
 • wszelkich umów handlowych, w tym umów z kontrahentami zagranicznymi

Staramy się wypracować najlepsze rozwiązania dla naszych Klientów, dbając o to, by jak najlepiej zabezpieczyć ich interesy oraz zapewnić ochronę przed niekorzystnymi postanowieniami umownymi. Sporządzamy umowy również w języku angielskim.Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia szkody w mieniu i na osobie. Oferujemy pomoc w szerokim zakresie, m.in.:

 • osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym w wypadkach komunikacyjnych (szkoda na osobie oraz szkoda na pojeździe),
 • w sporach z ubezpieczycielami,
 • w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej błędem lekarskim (szkoda medyczna),
 • w przypadku wystąpienia szkody przy wypadku przy pracy.

Wspieramy naszych Klientów zarówno na etapie przedsądowym, w tym na etapie postępowania likwidacyjnego, jak również w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem.Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących stosunku pracy. Jest ona skierowana zarówno do pracowników, jak i do pracodawców oraz obejmuje:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów związanych ze stosunkiem pracy,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów układów zbiorowych pracy, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
 • zastępowanie Klientów w sporach przed sądami pracy m.in. w sprawach dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, dyskryminacji i mobbingu.

Oferujemy również pomoc prawną z zakresu ubezpieczeń społecznych, która obejmuje m.in.:

 • analizę prawną sytuacji Klientów w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.: emerytury, renty, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • zastępowanie Klientów w sporach o ustalenie prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.


Kancelaria świadczy pomoc prawną przy:

 • rozwodach,
 • separacjach,
 • unieważnieniu małżeństwa,
 • podziale majątku wspólnego małżonków,
 • ustaleniu i zaprzeczeniu macierzyństwa,
 • ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa,
 • zawieszeniu, ograniczeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej,
 • ustaleniu kontaktów z dzieckiem,
 • alimentach,
 • ubezwłasnowolnieniu.

Mamy świadomość, że sprawy rodzinne związane są z dużym zaangażowaniem emocjonalnym naszych Klientów i dlatego do każdej sprawy podchodzimy ze stosowną dyskrecją, wyrozumiałością oraz empatią.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Ponadto doradzamy m.in. w zakresie wydziedziczenia, umów dotyczących spadku, ustalania kręgu spadkobierców oraz odpowiedzialności za długi spadkowe.

Uregulowanie sytuacji prawnej i finansowej po zmarłej bliskiej osobie jest niezwykle często trudne i skomplikowane. Każdą sprawę analizujemy w celu wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania dla naszych Klientów oraz zmniejszenia ryzyka związanego z dziedziczeniem.Kancelaria posiada szeroką ofertę w zakresie prawa nieruchomości.

Pomagamy w sprawach cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, w tym dotyczących m.in.:

 • zasiedzenia nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • naruszenia prawa własności nieruchomości,
 • naruszenia posiadania,
 • ograniczonych praw rzeczowych, w tym ustanowienia służebności przesyłu, służebności gruntowych i osobistych,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowania za posadowienie urządzeń przesłychowych (słupy energetyczne),
 • zakładania ksiąg wieczystych, wpisów do ksiąg wieczystych i ustalania stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

Oferujemy również kompleksową pomoc prawną przy procesie inwestycyjnym oraz przy zakupie nieruchomości (działek, mieszkań), a w szczególności przy:

 • sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawdzeniu umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży nieruchomości,
 • sprawdzeniu umowy deweloperskiej,
 • negocjacjach z kontrahentami, w tym deweloperami,
 • uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę i użytkowanie,
 • uzyskaniu wszelkich dodatkowych decyzji i pozwoleń wymaganych w danej sprawie, w tym w zakresie prawa ochrony środowiska.

Ponadto pomagamy w innych sprawach związanych z nieruchomościami, w tym dotyczących:

 • wywłaszczenia i odszkodowania za wywłaszczenie,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
 • renty (opłaty) planistycznej,
 • opłaty adiacenckiej,
 • legalizacji samowoli budowlanej,
 • odszkodowania za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • rozbiórki budynku,
 • ochrony lokatorów,
 • obsługi wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym przy:

 • inicjowaniu postępowań administracyjnych,
 • sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzaniu skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • sporządzaniu skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pomoc prawna obejmuje zarówno analizę sytuacji prawnej naszych Klientów, jak i sporządzanie stosownych pism procesowych, a także zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania, negocjowania i opiniowania umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych,
 • ochrony wizerunku,
 • ochrony praw twórcy, w tym dochodzenia odszkodowania za naruszenie osobistych i majątkowych praw autorskich.


Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania umów oraz statutów spółek prawa handlowego,
 • negocjowania, opiniowania i sporządzania różnego rodzaju umów gospodarczych,
 • reprezentacji przedsiębiorców w sprawach gospodarczych,
 • rejestracji i obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym m.in. spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • zakładania oraz obsługi prawnej stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • łączenia, przekształcania oraz podziału spółek prawa handlowego i spółdzielni,
 • rozwiązywania oraz likwidacji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni,
 • sporządzania oraz opiniowania regulaminów dla stron internetowych i sklepów internetowych,
 • reprezentacji w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji,
 • ochrony danych osobowych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy odzyskiwaniu należności swoich Klientów. Strategia windykacji składa się z kilku etapów i jest dobierana indywidualnie do każdego stanu faktycznego. Co do zasady w pierwszej kolejności dążymy do polubownego rozwiązania sprawy przez wezwanie dłużnika do zapłaty lub zastosowanie innych form pozasądowego rozstrzygania sporów. Jeśli ten sposób rozwiązania problemu nie przyniesie rezultatu, Kancelaria oferuje pomoc prawną przy inicjowaniu postępowania sądowego, a także przy zastępowaniu swoich Klientów w postępowaniu sądowym, a następnie również w postępowaniu egzekucyjnym.Kancelaria swoje usługi kieruje w szczególności do przedsiębiorców poszukujących stałej obsługi prawnej dla swojego biznesu.

Stała obsługa prawna polega na ciągłej i stałej opiece prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz na regularnym kontakcie z Klientem w oparciu o comiesięczne rozliczenie (abonament). Obsługę prawną oferowaną przez Kancelarię cechuje wysoki stopień dokładności i staranności przy dbałości o interesy Klienta. Klient ma do wyboru dwa modele rozliczeń: ryczałtowy lub godzinowy.

Zakres usług w ramach stałej obsługi prawnej dobierany jest indywidualnie dla każdego Klienta i w zależności od ustaleń obejmować może m.in.:

 • bieżące doradztwo dotyczące prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie prawa spółek, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych (RODO), zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa nowych technologii
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • opiniowanie i sporządzanie umów (w tym umów międzynarodowych), statutów, regulaminów oraz projektów uchwał,
 • optymalizację działalności,
 • obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych (RODO),
 • wdrożenie procedur chroniących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • udział pełnomocnika w negocjacjach z kontrahentami,
 • dyżury w siedzibie Klienta,
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • windykację należności na etapie przedsądowym.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, a w szczególności spółek prawa handlowego. Obsługa prawna umożliwia pozostawanie w stałym kontakcie z radcą prawnym oraz prawne zbezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria obsługuje zarówno przedsiębiorstwa, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, jak też i podmioty gospodarcze w fazie rozwoju. Radcy prawni Kancelarii pomagają dobrać odpowiednie rozwiązania prawne i wdrażają potrzebne procedury, których od przedsiębiorcy wymagają przepisy prawa. Obsługa prawna jest świadczona w języku polskim i angielskim.

Zapytaj o ofertęKancelaria oferuje pomoc prawną przy wdrożeniu i stosowaniu przepisów RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przy:

 • przeprowadzeniu audytu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Klienta,
 • sporządzeniu zaleceń stosowania przepisów RODO,
 • sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, a w szczególności Polityki Ochrony Danych Osobowych, klauzul informacyjnych, wzorów umów powierzenia przetwarzania, wzorów umów o współadministrowanie, wzorów upoważnień, wzorów rejestrów czynności przetwarzania danych,
 • sporządzeniu opinii prawnych dotyczących ochrony danych osobowych na tle RODO,
 • bieżącym doradzaniu w zakresie stosowania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Zakres usług przy wdrożeniu RODO lub aktualizacji wdrożenia RODO jest szeroki i zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Pierwszym krokiem prowadzącym do wdrożenia RODO jest audyt RODO, dzięki któremu istnieje możliwość zapoznania się ze specyfiką danej instytucji oraz obiegiem przetwarzanych w niej danych osobowych. Czas trwania audytu uzależniony jest od stopnia rozbudowania kontrolowanej instytucji oraz jej struktury organizacyjnej.

Po przeprowadzeniu audytu RODO są sporządzane pisemne zalecenia i wnioski po audycie, które wskazują Klientowi na braki i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także sposoby naprawy tych braków i nieprawidłowości.

W oparciu o audyt RODO oraz zalecenia i wnioski po audycie są opracowywane projekty dokumentacji indywidualnie dopasowanej do kontrolowanej instytucji, a także projekty odpowiednich rejestrów i wzory umów.

Wdrożenie RODO kończy szkolenie dla całego zespołu osób wchodzących w skład kontrolowanej instytucji, w tymi dla przedstawicieli tej instytucji, jej pracowników i współpracowników.

Należy pamiętać, że wdrożenie RODO oraz jego stosowanie jest procesem ciągłym, dlatego Kancelaria oferuje również bieżące wsparcie przy stosowaniu RODO po jego wdrożeniu, a także przeprowadzanie okresowych audytów RODO.

Zapytaj o ofertę

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy zgłaszaniu znaków towarowych, a w szczególności przy:

 • badaniu zdolności rejestrowej znaku towarowego,
 • wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,
 • zastępstwa przed Urzędem Patentowym w postępowaniu zgłoszeniowym w sprawie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.


Zasady współpracy uzgadniane są indywidualnie z każdym Klientem przed przystąpieniem do udzielenia pomocy prawnej, a wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, a także stopnia trudności i złożoności danej sprawy.

Kancelaria oferuje następujące sposoby dokonywania rozliczeń za udzieloną pomoc prawną:

 1. porada prawna – cena standardowej porady prawnej wynosi 150 zł brutto. W przypadku konieczności dokonania analizy dokumentacji oraz w sprawach o większym stopniu skomplikowania cena za poradę prawną ustalana jest indywidualnie w zależności od koniecznego nakładu pracy,
 2. wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie ustalane przy uwzględnieniu przewidywanego nakładu pracy. Dotyczy wszelkiego rodzaju pomocy prawnej, z wyjątkiem wynagrodzenia za udzielanie porad prawnych. Kancelaria ustala z Klientem określoną z góry kwotę wynagrodzenia za dane zlecenie,
 3. wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie ustalane w oparciu o uzgodnioną z Klientem stawkę za godzinę pracy Kancelarii. Całkowita wysokość wynagrodzenia określana jest po zakończeniu danej czynności lub co miesiąc (w przypadku zleceń rozłożonych w czasie) i stanowi iloczyn ustalonej stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych na daną czynność,
 4. stała obsługa prawna – miesięczne wynagrodzenie za stałą obsługę prawną ustalane jest indywidualnie w systemie wynagrodzenia ryczałtowego (oferowanych przez Kancelarię pakietów ryczałtowych) lub wynagrodzenia godzinowego. Stała obsługa prawna obejmuje bieżące świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta, a w szczególności w zakresie: udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, przeprowadzania konsultacji prawnych, udziału w spotkaniach biznesowych lub w negocjacjach. Ponadto w ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy usługi polegające na pełnieniu dyżurów w siedzibie Klienta w ustalonych dniach i godzinach. Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną co do zasady nie obejmuje wynagrodzenia za zastępstwo procesowe, którego wysokość ustalana jest odrębnie dla każdej sprawy.

W ramach „Porad prawnych online” Kancelaria oferuje możliwość uzyskania porady prawnej bez wychodzenia z domu.

W celu zadania pytania wystarczy zapoznać się z regulaminem, wypełnić poniższy formularz i wysłać wiadomość. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo wycenę porady. Jeśli cena będzie Państwu odpowiadać, podejmiemy dalsze kroki związane z udzieleniem „Porady prawnej online” – szczegóły w regulaminie.

Formularz kontaktowy

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem udzielania Porad prawnych online przez Kancelarię Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna w Kaliszu i akceptuję w całości wszystkie jego postanowienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna z siedzibą w Kaliszu.

Regulamin udzielania Porad prawnych online

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna z siedzibą w Kaliszu

Wzór formularza odstąpienia od umowy


Kancelaria Radców Prawnych
Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk
Spółka Cywilna
Aleja Wolności 18/5 (II piętro)
62-800 Kalisz
telefon: 533 467 277
e-mail: biuro@rybarczyk-kancelaria.pl
www.rybarczyk-kancelaria.pl
NIP 618-216-14-84
REGON 367614485
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Umówienie spotkania wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego.