Ewa Rybarczyk
Radca Prawny Ewa Rybarczyk

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Cenne doświadczenie w zakresie pracy prawniczej zaczęła zdobywać podczas studiów. Już jako studentka i aplikant radcowski dobrze poznała problemy prawne mieszkańców Kalisza i z wielką pasją oraz zaangażowaniem brała udział w ich rozwiązywaniu. Jest rodowitą kaliszanką.

Radcy prawny Ewa Rybarczyk specjalizuje się w szczególności prawie ochrony danych osobowych i prawie autorskim oraz posiada duże doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego.

W czasie wolnym chętnie biega, podróżuje oraz oddaje się swoim pasjom kulinarnym ‑ jest wielką miłośniczką kuchni włoskiej.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: e.rybarczyk@rybarczyk-kancelaria.pl

Daniel Rybarczyk
Radca Prawny Daniel Rybarczyk

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich w Płocku, Wrocławiu i Kaliszu. Szerokie spektrum problemów prawnych, z jakimi zetknął się podczas swojej praktyki zawodowej w różnych rejonach Polski, umożliwiło mu spojrzenie na sprawy Klientów z różnych stron, co niezwykle pomaga przy wypracowywaniu optymalnego rozwiązania danej sprawy.

Radca prawny Daniel Rybarczyk specjalizuje się w szczególności prawie nieruchomości, prawie ochrony danych osobowych, a także w obsłudze prawnej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest absolwentem Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach studiów podyplomowych "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji", a także członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Pełni funkcję członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.

Po pracy poświęca się nauce języków obcych, podróżuje, a także oddaje się swojemu hobby ‑ piłce nożnej. Jest wiernym kibicem FC Barcelony i Tottenhamu Hotspur. Uwielbia koty.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Kontakt: d.rybarczyk@rybarczyk-kancelaria.pl

Czynności procesowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zastępowania swoich Klientów przed:

 • sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • Sądem Najwyższym,
 • organami administracji publicznej wszystkich instancji,
 • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • organami egzekucyjnymi.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, starając się wybrać dla naszych Klientów najlepszy sposób rozwiązania danego problemu. Przed wszczęciem postępowania przed sądem w wielu przypadkach zasadne jest podjęcie negocjacji ze stroną przeciwną w celu polubownego zakończenia sporu. Gdy jednak sprawa wymaga wejścia na etap postępowania sądowego lub administracyjnego, podejmujemy zdecydowane działania zamierzające do zainicjowania postępowania oraz dokładamy wszelkich starań by obrona praw naszych Klientów przebiegała na najwyższym poziomie.

Umowy

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy negocjowaniu, opiniowaniu oraz sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, regulaminów i statutów, m.in.:

 • umów sprzedaży (w tym umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości oraz umów przyrzeczonych),
 • umów z deweloperami,
 • umów o dzieło,
 • umów o roboty budowlane,
 • umów zlecenia,
 • umów darowizny,
 • umów o przeniesienie praw autorskich,
 • umów spółek cywilnych,
 • umów i statutów spółek prawa handlowego,
 • statutów fundacji i stowarzyszeń,
 • regulaminów sklepów internetowych,
 • umów i regulaminów z zakresu prawa pracy,
 • umów o zachowaniu poufności i ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • umów o zakazie konkurencji,
 • wszelkich umów handlowych, w tym umów z kontrahentami zagranicznymi.

Staramy się wypracować najlepsze rozwiązania dla naszych Klientów, dbając o to, by jak najlepiej zabezpieczyć ich interesy oraz zapewnić ochronę przed niekorzystnymi postanowieniami umownymi.

Klientów z Kalisza lub okolic Kalisza, którzy chcieliby zlecić Kancelarii sporządzenie lub zaopiniowanie projektu umowy, zapraszamy do umówienia się na spotkanie w naszym biurze („Kontakt”). Jeżeli spotkanie nie jest możliwe z uwagi na dzielącą nas odległość, nic straconego! Kancelaria obsługuje Klientów nie tylko z Kalisza, ale z całego kraju oraz z zagranicy przy pomocy środków porozumienia się na odległość. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Komunikacja z Klientem lub jego kontrahentami możliwa jest również w formie wideokonferencji. Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego, w tym języka angielskiego prawniczego (Legal English), sporządzamy i opiniujemy umowy również w języku angielskim.

Odszkodowania

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia szkody w mieniu i na osobie. Oferujemy pomoc w szerokim zakresie, m.in.:

 • osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym w wypadkach komunikacyjnych (szkoda na osobie oraz szkoda na pojeździe),
 • w sporach z ubezpieczycielami,
 • w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej błędem lekarskim (szkoda medyczna),
 • w przypadku wystąpienia szkody przy wypadku przy pracy.

Wspieramy naszych Klientów zarówno na etapie przedsądowym, w tym na etapie postępowania likwidacyjnego, jak również w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa pracy. Jest ona skierowana zarówno do pracowników, jak i do pracodawców oraz obejmuje:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów związanych z prawem pracy,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów układów zbiorowych pracy, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
 • zastępowanie Klientów w sporach przed sądami pracy m.in. w sprawach dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, dyskryminacji i mobbingu,
 • obsługę prawną pracodawców w zakresie stosowania RODO w zakładach pracy.
Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy:

 • rozwodach,
 • separacjach,
 • unieważnieniu małżeństwa,
 • podziale majątku wspólnego małżonków,
 • ustaleniu i zaprzeczeniu macierzyństwa,
 • ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa,
 • zawieszeniu, ograniczeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej,
 • ustaleniu kontaktów z dzieckiem,
 • alimentach,
 • ubezwłasnowolnieniu.

Mamy świadomość, że sprawy rodzinne związane są z dużym zaangażowaniem emocjonalnym naszych Klientów i dlatego do każdej sprawy podchodzimy ze stosowną dyskrecją, wyrozumiałością oraz empatią.

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Ponadto doradzamy m.in. w zakresie wydziedziczenia, umów dotyczących spadku, ustalania kręgu spadkobierców oraz odpowiedzialności za długi spadkowe.

Uregulowanie sytuacji prawnej i finansowej po zmarłej bliskiej osobie nierzadko jest niezwykle trudne i skomplikowane. Sprawy z zakresu prawa spadkowego należą też często do wysoce spornych. Radcy prawni Kancelarii pomagają zarówno uregulować wszelkie sprawy po osobach zmarłych, jak też zastępują Klientów w postępowaniach sądowych, w tym o zachowek czy dział spadku. Każdą sprawę analizujemy w celu wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania dla naszych Klientów oraz zmniejszenia ryzyka związanego z dziedziczeniem.

Nieruchomości

Kancelaria posiada szeroką ofertę w zakresie prawa nieruchomości.

Pomagamy w sprawach cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, w tym dotyczących m.in.:

 • zasiedzenia nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • naruszenia prawa własności nieruchomości,
 • naruszenia posiadania,
 • ograniczonych praw rzeczowych, w tym ustanowienia służebności przesyłu, służebności gruntowych i osobistych,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowania za posadowienie urządzeń przesłyowych (słupy energetyczne),
 • zakładania ksiąg wieczystych, wpisów do ksiąg wieczystych i ustalania stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

Oferujemy również kompleksową pomoc prawną przy procesie inwestycyjnym oraz przy zakupie nieruchomości (działek, mieszkań), a w szczególności przy:

 • sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawdzeniu umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży nieruchomości,
 • sprawdzeniu umowy deweloperskiej,
 • negocjacjach z kontrahentami, w tym deweloperami,
 • uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę i użytkowanie,
 • uzyskaniu wszelkich dodatkowych decyzji i pozwoleń wymaganych w danej sprawie, w tym w zakresie prawa ochrony środowiska.

Ponadto pomagamy w innych sprawach związanych z nieruchomościami, w tym dotyczących:

 • wywłaszczenia i odszkodowania za wywłaszczenie,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
 • renty (opłaty) planistycznej,
 • opłaty adiacenckiej,
 • legalizacji samowoli budowlanej,
 • odszkodowania za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • rozbiórki budynku,
 • ochrony lokatorów,
 • obsługi wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym przy:

 • inicjowaniu postępowań administracyjnych,
 • sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzaniu skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • sporządzaniu skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pomoc prawna obejmuje zarówno analizę sytuacji prawnej naszych Klientów, jak i sporządzanie stosownych pism procesowych, a także zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania, negocjowania i opiniowania umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych,
 • ochrony wizerunku,
 • ochrony praw twórcy, w tym dochodzenia odszkodowania za naruszenie osobistych i majątkowych praw autorskich.

Pomoc prawna z zakresu prawa autorskiego jest ściśle związana ze sztuką sporządzania projektów umów. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z zakresem usług w zakładce Umowy. Umowy dotyczące prawa autorskiego – w tym umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowy licencyjne – są niezwykle specyficzne. Dlatego prawidłowe sporządzenie takich umów wymaga szerokiej wiedzy prawnej i doświadczenia. Pomoc prawnika przy zabezpieczeniu praw i interesów twórcy, osoby nabywającej autorskie prawa majątkowe czy też strony umowy licencyjnej może uchronić przed poważnymi problemami prawnymi i biznesowymi w przyszłości.

Gdyby jednak doszło do sporu na tle prawa autorskiego, nie należy wahać się z obroną swoich praw. Usługa prawna polegająca na reprezentacji Klienta przez Sądem przez radcę prawnego może zdecydowanie przyczynić się do zwiększenia szans na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia.

Prawo gospodarcze w tym prawo spółek

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania umów oraz statutów spółek prawa handlowego,
 • negocjowania, opiniowania i sporządzania różnego rodzaju umów gospodarczych,
 • reprezentacji przedsiębiorców w sprawach gospodarczych,
 • rejestracji i obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym m.in. spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • zakładania oraz obsługi prawnej stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • łączenia, przekształcania oraz podziału spółek prawa handlowego i spółdzielni,
 • rozwiązywania oraz likwidacji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni,
 • sporządzania oraz opiniowania regulaminów dla stron internetowych i sklepów internetowych (e-commerce),
 • reprezentacji w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji,
 • ochrony danych osobowych (RODO).
Windykacja

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy odzyskiwaniu należności swoich Klientów. Strategia windykacji składa się z kilku etapów i jest dobierana indywidualnie do każdego stanu faktycznego. Co do zasady w pierwszej kolejności dążymy do polubownego rozwiązania sprawy przez wezwanie dłużnika do zapłaty lub zastosowanie innych form pozasądowego rozstrzygania sporów. Jeśli ten sposób rozwiązania problemu nie przyniesie rezultatu, Kancelaria oferuje pomoc prawną przy inicjowaniu postępowania sądowego, a także przy zastępowaniu swoich Klientów w postępowaniu sądowym, a następnie również w postępowaniu egzekucyjnym.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria swoje usługi kieruje w szczególności do przedsiębiorców poszukujących stałej obsługi prawnej dla swojego biznesu. Obsługujemy firmy z Kalisza oraz z całej Polski.

Stała obsługa prawna polega na ciągłej i stałej opiece prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz na regularnym kontakcie z Klientem w oparciu o comiesięczne rozliczenie (abonament). Obsługę prawną oferowaną przez Kancelarię cechuje wysoki stopień dokładności i staranności przy dbałości o interesy Klienta. Klient ma do wyboru dwa modele rozliczeń: ryczałtowy lub godzinowy.

Z doświadczenia wiemy, że firmy na co dzień borykają się z wieloma problemami prawnymi. Mnogość przepisów prawa niejednokrotnie może wręcz utrudniać codzienną działalność i rozwój firmy. Dlatego usługi prawnika dla firm okazują się nieodzowne przy prowadzeniu biznesu. Pomoc prawna radcy prawnego powinna przybrać formę stałej współpracy, aby umożliwić przedsiębiorcy ciągły kontakt z Kancelarią.

Zakres usług w ramach stałej obsługi prawnej dobierany jest indywidualnie dla każdego Klienta i w zależności od ustaleń obejmować może m.in.:

 • bieżące doradztwo (porady prawne) dotyczące prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie prawa spółek, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych (RODO), zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa nowych technologii,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • opiniowanie i sporządzanie umów (w tym umów międzynarodowych), statutów, regulaminów oraz projektów uchwał,
 • optymalizację działalności,
 • obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych (RODO),
 • wdrożenie procedur chroniących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • udział radcy prawnego w negocjacjach z kontrahentami,
 • dyżury w siedzibie Klienta,
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • windykację należności na etapie przedsądowym.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, a w szczególności spółek prawa handlowego. Obsługa prawna umożliwia pozostawanie w stałym kontakcie z radcą prawnym oraz prawne zabezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria obsługuje zarówno przedsiębiorstwa, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, jak też i podmioty gospodarcze w fazie rozwoju. Ponadto pomagamy w założeniu i prowadzeniu sklepów internetowych oraz innych podmiotów działających w branży e-commerce. Radcy prawni Kancelarii pomagają dobrać odpowiednie rozwiązania prawne i wdrażają potrzebne procedury, których od przedsiębiorcy wymagają przepisy prawa. Obsługa prawna jest świadczona w języku polskim i angielskim.

Zapytaj o ofertę

Obsługa prawna e-commerce

Kancelaria obsługuje biznesy w branży e-commerce, w tym sklepy internetowe.

Założenie i prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z wieloma problemami prawnymi, w wtórych rozwiązaniu może pomóc radca prawny. E-commerce to nie tylko umowy zawierane na odległość i prawa konsumentów, ale również między innymi RODO, świadczenie usług drogą elektroniczną, prawo autorskie i tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodny z przepisami prawa musi być zarówno sam handel lub świadczenie usług w formie e-commerce, jak również marketing internetowy czy też przetwarzanie danych osobowych klientów. Nie można również zapominać o zabezpieczeniu praw konsumentów oraz wynegocjowaniu korzystnych warunków umownych z dostawcami i innymi kontrahentami. Dlatego nasza Kancelaria pomaga branży e-commerce zarówno w Kaliszu jak i w całej Polsce. Zakres naszych usług jest szeroki i staramy się go dobrać indywidualnie do potrzeb każdego Klienta. Bierzemy pod uwagę między innymi to czy Klient dopiero chce rozpocząć działalność czy funkcjonuje na rynku już od pewnego czasu.

Dla myślących o wejściu w rynek e-commerce Kancelaria oferuje:

 • pomoc prawną w założeniu przedsiębiorstwa w branży e-commerce (wybór formy prawnej, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, zaprojektowanie umowy spółki, rejestracja spółki prawa handlowego),
 • wdrożenie prawne RODO („RODO”),
 • przygotowanie odpowiedniego zaplecza prawnego prowadzenia firmy (regulamin sklepu internetowego, polityka prywatności, formularze oświadczeń i zgód, zaprojektowanie treści strony internetowej pod kątem prawnym).

Dla działających już na rynku e-commerce Kancelaria oferuje:

 • stałą obsługę prawną działalności gospodarczej („Obsługa prawna przedsiębiorców”),
 • audyt prawny sklepu internetowego (weryfikacja strony internetowej, dokumentacji, regulaminu, polityki prywatności, polityki cookies),
 • audyt RODO i aktualizację dokonanego wdrożenia RODO,
 • pomoc w obsłudze praw konsumentów (optymalizację procedur, opracowywanie odpowiedzi na reklamacje i odstąpienia od umowy, eliminację klauzul niedozwolonych),
 • pomoc prawną i zastępstwo w sprawach spornych z konsumentami (B2C) oraz innymi przedsiębiorcami (B2B) – na etapie przedsądowym oraz przed sądem,
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów, w tym umów z dostawcami, programistami i innymi kontrahentami, („Umowy”),
 • doradztwo prawne w zakresie marketingu,
 • projektowanie prawne programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych i newslettera,
 • pomoc prawną przy wdrażaniu aplikacji,
 • wsparcie prawne związane w umowami i sporami dotyczącymi prawa autorskiego,
 • usługi prawne związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochroną marki (firma, znaki towarowe),
 • windykację należności na etapie przedsądowym i sądowym.
RODO i ochrona danych osobowych

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy wdrożeniu i stosowaniu RODO oraz innych wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przy:

 • przeprowadzeniu audytu RODO w przedsiębiorstwie Klienta,
 • sporządzeniu zaleceń stosowania przepisów RODO,
 • sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, a w szczególności polityki ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, klauzul informacyjnych, projektów umów powierzenia przetwarzania, projektów umów o współadministrowanie, projektów upoważnień, rejestrów czynności przetwarzania danych,
 • sporządzeniu opinii prawnych dotyczących ochrony danych osobowych na tle RODO,
 • przeprowadzeniu analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • bieżącym doradzaniu w zakresie stosowania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Zakres usług przy wdrożeniu RODO lub aktualizacji wdrożenia RODO jest szeroki i zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Przeprowadzamy wdrożenia zarówno w Kaliszu, jak i w całej Polsce.

Pierwszym krokiem prowadzącym do wdrożenia RODO jest audyt RODO, dzięki któremu istnieje możliwość zapoznania się ze specyfiką danej instytucji oraz obiegiem przetwarzanych w niej danych osobowych. Czas trwania audytu uzależniony jest od stopnia rozbudowania kontrolowanej instytucji oraz jej struktury organizacyjnej.

Po przeprowadzeniu audytu RODO są sporządzane pisemne zalecenia i wnioski po audycie, które wskazują Klientowi na braki i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także sposoby naprawy tych braków i nieprawidłowości.

W oparciu o audyt RODO oraz zalecenia i wnioski po audycie są opracowywane projekty dokumentacji indywidualnie dopasowanej do kontrolowanej instytucji, a także projekty odpowiednich rejestrów i umów. W oparciu o audyt oraz wpisy w rejestrze radcy prawni Kancelarii dokonują oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych oraz (jeśli wymagają tego przepisy RODO) oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

Wdrożenie RODO kończy szkolenie dla całego zespołu osób wchodzących w skład kontrolowanej instytucji, w tymi dla przedstawicieli tej instytucji, jej pracowników i współpracowników.

Należy pamiętać, że wdrożenie RODO oraz jego stosowanie jest procesem ciągłym, dlatego Kancelaria oferuje również bieżące wsparcie przy stosowaniu RODO po jego wdrożeniu, a także przeprowadzanie okresowych audytów RODO.

Zapytaj o ofertę

Znaki towarowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy zgłaszaniu znaków towarowych, a w szczególności przy:

 • badaniu zdolności rejestrowej znaku towarowego,
 • wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,
 • zastępstwa przed Urzędem Patentowym w postępowaniu zgłoszeniowym w sprawie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Radcy prawni posiadają uprawnienia do występowania w postępowaniach dotyczących zgłaszania i utrzymywania ochrony znaków towarowych. Samo zgłoszenie znaku towarowego musi być poprzedzone badaniem tzw. zdolności rejestrowej znaku czyli sprawdzeniem czy korzystanie z tego znaku nie narusza praw innego przedsiębiorcy, który już korzysta z takiego samego lub podobnego znaku. Dopiero po sprawdzeniu zdolności rejestrowej znaku przez radcę prawnego, można przystąpić do zgłoszenia znaku towarowego.

Zasady współpracy

Zasady współpracy uzgadniane są indywidualnie z każdym Klientem przed przystąpieniem do udzielenia pomocy prawnej, a wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, a także stopnia trudności i złożoności danej sprawy. Kancelaria oferuje następujące sposoby dokonywania rozliczeń za udzieloną pomoc prawną:

  1. porada prawna – cena standardowej porady prawnej wynosi 200 zł brutto. W przypadku konieczności dokonania analizy dokumentacji oraz w sprawach o większym stopniu skomplikowania cena za poradę prawną ustalana jest indywidualnie w zależności od koniecznego nakładu pracy,
  2. wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie ustalane przy uwzględnieniu przewidywanego nakładu pracy. Dotyczy wszelkiego rodzaju pomocy prawnej, z wyjątkiem wynagrodzenia za udzielanie porad prawnych. Kancelaria ustala z Klientem określoną z góry kwotę wynagrodzenia za dane zlecenie,
  3. wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie ustalane w oparciu o uzgodnioną z Klientem stawkę za godzinę pracy Kancelarii. Całkowita wysokość wynagrodzenia określana jest po zakończeniu danej czynności lub co miesiąc (w przypadku zleceń rozłożonych w czasie) i stanowi iloczyn ustalonej stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych na daną czynność,
  4. stała obsługa prawna – miesięczne wynagrodzenie za stałą obsługę prawną ustalane jest indywidualnie w systemie wynagrodzenia ryczałtowego (oferowanych przez Kancelarię pakietów ryczałtowych) lub wynagrodzenia godzinowego. Stała obsługa prawna obejmuje bieżące świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta, a w szczególności w zakresie: udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, przeprowadzania konsultacji prawnych, udziału w spotkaniach biznesowych lub w negocjacjach. Ponadto w ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy usługi polegające na pełnieniu dyżurów w siedzibie Klienta w ustalonych dniach i godzinach. Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną co do zasady nie obejmuje wynagrodzenia za zastępstwo procesowe, którego wysokość ustalana jest odrębnie dla każdej sprawy.

Porady prawne

W ramach „Porad prawnych online” Kancelaria oferuje możliwość uzyskania porady prawnej bez wychodzenia z domu.

W celu zadania pytania wystarczy zapoznać się z regulaminem, wypełnić poniższy formularz i wysłać wiadomość. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo wycenę porady. Jeśli cena będzie Państwu odpowiadać, podejmiemy dalsze kroki związane z udzieleniem „Porady prawnej online” – szczegóły w regulaminie.

Formularz kontaktowy

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem udzielania Porad prawnych online przez Kancelarię Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna w Kaliszu i akceptuję w całości wszystkie jego postanowienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna z siedzibą w Kaliszu.

Regulamin udzielania Porad prawnych online

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna z siedzibą w Kaliszu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Dane kontaktowe kancelarii
Kancelaria Radców Prawnych
Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk
Spółka Cywilna
Aleja Wolności 18/5 (II piętro)
62-800 Kalisz
telefon: 533 467 277
e-mail: biuro@rybarczyk-kancelaria.pl
www.rybarczyk-kancelaria.pl
NIP 618-216-14-84
REGON 367614485
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Umówienie spotkania wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego.