Czynności procesowe
Umowy
Odszkodowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo rodzinne
Prawo spadkowe
Nieruchomości
Prawo administracyjne
Prawo własności intelektualnej
Prawo gospodarcze w tym prawo spółek
Windykacja
Oferta dla przedsiębiorców
Zasady współpracy
Porady prawne
Dane kontaktowe kancelarii
Ewa Rybarczyk
Radca Prawny Ewa Rybarczyk

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Cenne doświadczenie w zakresie pracy prawniczej zaczęła zdobywać podczas studiów. Już jako studentka i aplikant radcowski dobrze poznała problemy prawne mieszkańców Kalisza i z wielką pasją oraz zaangażowaniem brała udział w ich rozwiązywaniu. Jest rodowitą kaliszanką.

Obszarem zainteresowań radcy prawnego Ewy Rybarczyk jest w szczególności prawo zobowiązań, prawo rodzinne oraz prawo własności intelektualnej.

W czasie wolnym chętnie biega, podróżuje oraz oddaje się swoim pasjom kulinarnym ‑ jest wielką miłośniczką kuchni włoskiej.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: e.rybarczyk@rybarczyk-kancelaria.pl

Daniel Rybarczyk
Radca Prawny Daniel Rybarczyk

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich w Płocku, Wrocławiu i Kaliszu. Szerokie spektrum problemów prawnych, z jakimi zetknął się podczas swojej praktyki zawodowej w różnych rejonach Polski, umożliwiło mu spojrzenie na sprawy Klientów z różnych stron, co niezwykle pomaga przy wypracowywaniu optymalnego rozwiązania danej sprawy.

Obszarem zainteresowań radcy prawnego Daniela Rybarczyka jest w szczególności prawo administracyjne, w tym prawo nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzeni, a także prawo rzeczowe.

Po pracy poświęca się nauce języków obcych, podróżuje, a także oddaje się swojemu hobby ‑ piłce nożnej. Jest wiernym kibicem FC Barcelony i Tottenhamu Hotspur. Uwielbia koty.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Kontakt: d.rybarczyk@rybarczyk-kancelaria.pl

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zastępowania swoich Klientów przed:

 • sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • Sądem Najwyższym,
 • organami administracji publicznej wszystkich instancji,
 • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • organami egzekucyjnymi.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, starając się wybrać dla naszych Klientów najlepszy sposób rozwiązania danego problemu. Przed wszczęciem postępowania przed sądem w wielu przypadkach zasadne jest podjęcie negocjacji ze stroną przeciwną w celu polubownego zakończenia sporu. Gdy jednak sprawa wymaga wejścia na etap postępowania sądowego lub administracyjnego, podejmujemy zdecydowane działania zamierzające do zainicjowania postępowania oraz dokładamy wszelkich starań by obrona praw naszych Klientów przebiegała na najwyższym poziomie.Kancelaria oferuje pomoc prawną przy negocjowaniu, opiniowaniu oraz sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, regulaminów i statutów, m.in.:

 • umów sprzedaży (w tym umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości oraz umów przyrzeczonych),
 • umów z deweloperami,
 • umów o dzieło,
 • umów o roboty budowlane,
 • umów zlecenia,
 • umów darowizny,
 • umów o przeniesienie praw autorskich,
 • umów spółek cywilnych,
 • umów i statutów spółek prawa handlowego,
 • statutów fundacji i stowarzyszeń,
 • regulaminów sklepów internetowych,
 • umów i regulaminów z zakresu prawa pracy.

Staramy się wypracować najlepsze rozwiązania dla naszych Klientów, dbając o to, by jak najlepiej zabezpieczyć ich interesy oraz zapewnić ochronę przed niekorzystnymi postanowieniami umownymi. Sporządzamy umowy również w języku angielskim.Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia szkody w mieniu i na osobie. Oferujemy pomoc w szerokim zakresie, m.in.:

 • osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym w wypadkach komunikacyjnych (szkoda na osobie oraz szkoda na pojeździe),
 • w sporach z ubezpieczycielami,
 • w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej błędem lekarskim (szkoda medyczna),
 • w przypadku wystąpienia szkody przy wypadku przy pracy.

Wspieramy naszych Klientów zarówno na etapie przedsądowym, w tym na etapie postępowania likwidacyjnego, jak również w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem.Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących stosunku pracy. Jest ona skierowana zarówno do pracowników, jak i do pracodawców oraz obejmuje:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów związanych ze stosunkiem pracy,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów układów zbiorowych pracy, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
 • zastępowanie Klientów w sporach przed sądami pracy m.in. w sprawach dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, dyskryminacji i mobbingu.

Oferujemy również pomoc prawną z zakresu ubezpieczeń społecznych, która obejmuje m.in.:

 • analizę prawną sytuacji Klientów w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.: emerytury, renty, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • zastępowanie Klientów w sporach o ustalenie prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.


Kancelaria świadczy pomoc prawną przy:

 • rozwodach,
 • separacjach,
 • unieważnieniu małżeństwa,
 • podziale majątku wspólnego małżonków,
 • ustaleniu i zaprzeczeniu macierzyństwa,
 • ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa,
 • zawieszeniu, ograniczeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej,
 • ustaleniu kontaktów z dzieckiem,
 • alimentach,
 • ubezwłasnowolnieniu.

Mamy świadomość, że sprawy rodzinne związane są z dużym zaangażowaniem emocjonalnym naszych Klientów i dlatego do każdej sprawy podchodzimy ze stosowną dyskrecją, wyrozumiałością oraz empatią.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Ponadto doradzamy m.in. w zakresie wydziedziczenia, umów dotyczących spadku, ustalania kręgu spadkobierców oraz odpowiedzialności za długi spadkowe.

Uregulowanie sytuacji prawnej i finansowej po zmarłej bliskiej osobie jest niezwykle często trudne i skomplikowane. Każdą sprawę analizujemy w celu wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania dla naszych Klientów oraz zmniejszenia ryzyka związanego z dziedziczeniem.Kancelaria w szczególności specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości.

Pomagamy w sprawach cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, w tym dotyczących m.in.:

 • zasiedzenia nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • naruszenia prawa własności nieruchomości,
 • naruszenia posiadania,
 • ograniczonych praw rzeczowych, w tym ustanowienia służebności przesyłu, służebności gruntowych i osobistych,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowania za posadowienie urządzeń przesłychowych (słupy energetyczne),
 • zakładania ksiąg wieczystych, wpisów do ksiąg wieczystych i ustalania stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

Oferujemy również kompleksową pomoc prawną przy procesie inwestycyjnym oraz przy zakupie nieruchomości (działek, mieszkań), a w szczególności przy:

 • sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawdzeniu umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży nieruchomości,
 • sprawdzeniu umowy deweloperskiej,
 • negocjacjach z kontrahentami, w tym deweloperami,
 • uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę i użytkowanie,
 • uzyskaniu wszelkich dodatkowych decyzji i pozwoleń wymaganych w danej sprawie, w tym w zakresie prawa ochrony środowiska.

Ponadto pomagamy w innych sprawach związanych z nieruchomościami, w tym dotyczących:

 • wywłaszczenia i odszkodowania za wywłaszczenie,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
 • renty (opłaty) planistycznej,
 • opłaty adiacenckiej,
 • legalizacji samowoli budowlanej,
 • odszkodowania za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • rozbiórki budynku,
 • ochrony lokatorów,
 • obsługi wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym przy:

 • inicjowaniu postępowań administracyjnych,
 • sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzaniu skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • sporządzaniu skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pomoc prawna obejmuje zarówno analizę sytuacji prawnej naszych Klientów, jak i sporządzanie stosownych pism procesowych, a także zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania, negocjowania i opiniowania umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych,
 • ochrony wizerunku,
 • ochrony praw twórcy, w tym dochodzenia odszkodowania za naruszenie osobistych i majątkowych praw autorskich,
 • prawa własności przemysłowej.


Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania umów oraz statutów spółek prawa handlowego,
 • negocjowania, opiniowania i sporządzania różnego rodzaju umów gospodarczych,
 • rejestracji i obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym m.in. spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • zakładania oraz obsługi prawnej stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • łączenia, przekształcania oraz podziału spółek prawa handlowego i spółdzielni,
 • rozwiązywania oraz likwidacji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni,
 • sporządzania oraz opiniowania regulaminów dla stron internetowych i sklepów internetowych,
 • ochrony danych osobowych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy odzyskiwaniu należności swoich Klientów. Strategia windykacji składa się z kilku etapów i jest dobierana indywidualnie do każdego stanu faktycznego. Co do zasady w pierwszej kolejności dążymy do polubownego rozwiązania sprawy przez wezwanie dłużnika do zapłaty lub zastosowanie innych form pozasądowego rozstrzygania sporów. Jeśli ten sposób rozwiązania problemu nie przyniesie rezultatu, Kancelaria oferuje pomoc prawną przy inicjowaniu postępowania sądowego, a także przy zastępowaniu swoich Klientów w postępowaniu sądowym, a następnie również w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria oferuje usługi prawne polegające na stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Stała obsługa prawna polega na regularnej i stałej opiece prawnej prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczana jest każdego miesiąca w oparciu o umówiony sposób rozliczeń (ryczałtowy, godzinowy lub mieszany).

Zakres usług w ramach stałej obsługi prawnej dobierany jest indywidualnie dla każdego Klienta – obejmować może m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • opiniowanie i sporządzanie umów, statutów oraz regulaminów,
 • optymalizację działalności,
 • udział pełnomocnika w negocjacjach z kontrahentami,
 • dyżury w siedzibie Klienta,
 • windykację należności na etapie przedsądowym.


Zasady współpracy uzgadniane są indywidualnie z każdym Klientem przed przystąpieniem do udzielenia pomocy prawnej, a wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, a także stopnia trudności i złożoności danej sprawy.

Kancelaria oferuje następujące sposoby dokonywania rozliczeń za udzieloną pomoc prawną:

 1. Porada prawna – cena standardowej porady prawnej wynosi 100 zł brutto. W przypadku konieczności dokonania analizy dokumentacji oraz w sprawach o większym stopniu skomplikowania cena za poradę prawną ustalana jest indywidualnie w zależności od koniecznego nakładu pracy.
 2. Zastępstwo procesowe – wysokość wynagrodzenia za zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej ustalana jest indywidualnie, zależy proporcjonalnie od stopnia trudności danej sprawy, przewidywanego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu.
 3. Wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie ustalane przy uwzględnieniu przewidywanego nakładu pracy. Dotyczy wszelkiego rodzaju pomocy prawnej, z wyjątkiem wynagrodzenia za udzielanie porad prawnych i zastępstwo procesowe. Kancelaria ustala z Klientem określoną z góry kwotę wynagrodzenia, która po zakończeniu współpracy nie zwiększa się, również w sytuacji, gdy nakład pracy okaże się wyższy niż początkowo zakładano. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest z Klientem za podjęcie z góry określonej czynności.
 4. Wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie ustalane w oparciu o uzgodnioną z Klientem stawkę za godzinę pracy Kancelarii. Całkowita wysokość wynagrodzenia określana jest po zakończeniu danej czynności i stanowi iloczyn ustalonej stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych na daną czynność.
 5. Stała obsługa prawna – miesięczne wynagrodzenie za stałą obsługę prawną ustalane jest indywidualnie w systemie wynagrodzenia ryczałtowego, wynagrodzenia godzinowego lub stanowi kompilację obu tych systemów. Stała obsługa prawna obejmuje bieżące świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta, w szczególności w zakresie: udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, przeprowadzania konsultacji prawnych, udziału w spotkaniach biznesowych lub w negocjacjach. Ponadto w ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy usługi polegające na pełnieniu dyżurów w siedzibie Klienta w ustalonych dniach i godzinach. Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną co do zasady nie obejmuje wynagrodzenia za zastępstwo procesowe, którego wysokość ustalana jest odrębnie dla każdej sprawy.

W ramach „Porad prawnych online” Kancelaria oferuje możliwość uzyskania porady prawnej bez wychodzenia z domu.

W celu zadania pytania wystarczy zapoznać się z regulaminem, wypełnić poniższy formularz i wysłać wiadomość. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo wycenę porady. Jeśli cena będzie Państwu odpowiadać, podejmiemy dalsze kroki związane z udzieleniem „Porady prawnej online” – szczegóły w regulaminie.

Formularz kontaktowy

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem udzielania Porad prawnych online przez Kancelarię Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna w Kaliszu i akceptuję w całości wszystkie jego postanowienia.

Regulamin udzielania Porad prawnych online

Wzór formularza odstąpienia od umowy


Kancelaria Radców Prawnych
Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk
Spółka Cywilna
Aleja Wolności 18/5 (II piętro)
62-800 Kalisz
telefon: 533 467 277
e-mail: biuro@rybarczyk-kancelaria.pl
www.rybarczyk-kancelaria.pl
NIP 618-216-14-84
REGON 367614485
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Umówienie spotkania wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego.